Hyponatraemia szerteágazó okai és ezek jelentősége a klinikai gyakorlatban

Stratégiák az adh indikátorral, Nemzeti Jogszabálytár

Javaslom, hogy kezdjük meg a mai munkát. Mielőtt a napirendeket ismertetném, jelzem, hogy a bizottságunk határozatképes. Cser-Palkovics Andrást; a jelen lévő képviselő hölgyeket és urakat nagy tisztelettel köszöntöm. Köszöntöm a szakértőket és minden kedves meghívottunkat. A napirend elfogadása A mai napirendi pontokat ismertetem a kiküldöttek szerint: először szólunk a hazai drogprevenciós programok működési tapasztalatairól és fejlesztési lehetőségeiről; majd a szenvedélybetegségek helyzetéről Magyarországon; konzultációt folytatunk drogfogyasztókkal; végül pedig az "egyebek" napirendi pontot tárgyaljuk meg.

Kérdezem a bizottság tagjait, elfogadják-e ezt a napirendi javaslatot.

Aki igen, kérem, jelezze. Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadtuk. A hazai drogprevenciós programok működési tapasztalatai és fejlesztési lehetőségei Megkezdjük az 1.

Nagy tisztelettel köszöntöm Portörő Péter igazgató urat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium részéről és dr. Felvinczi Katalin igazgató asszonyt a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet részéről. Köszönöm szépen, hogy az előterjesztést időben megkaphatták képviselőtársaim és jómagam, így át tudtuk tanulmányozni.

  1. Идти здесь стало легче, и ему уже ясно была видна вершина холма и венчавшее ее здание простых очертаний.
  2. Az egyének internetes jövedelme
  3. Могу я положиться на тебя в этом вопросе.

Kérem, ha van rövid kiegészítésük, azt most tegyék meg, utána pedig kérdésekre lesz majd lehetőség. Portörő Péter, tessék, öné a szó.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kábítószer-prevencióval kapcsolatos kérdéskör felvetődött a korábbi eseti bizottsági ülésszak során, illetve tájékoztatót tartott az érintett oktatási tárca, az egészségügyi tárca, illetve valamennyi olyan szereplő, aki ebben a kérdésben dolgozik. A prevenció az egyik leghangsúlyosabb pillére a nemzeti drogstratégiának, mely stratégia megvalósulását kísérjük jelenleg is figyelemmel.

Azt mindenképpen fontos hangsúlyozni, hogy a stratégiában foglaltak alapján valamennyi hiányzó láncszemet úgy kívánunk fejleszteni a jövőben, hogy ezek a prevenciós beavatkozással összhangban, ne azok kárára történjenek meg, és nem felváltva a prevenciós beavatkozásokat, tehát hogy az adott szükségletekhez adekvát ellátási formát találjunk a jövőben - ezt szeretnénk megvalósítani stratégiák az adh indikátorral kormányzat részéről a különböző cselekvési programokban, illetve az új drogstratégia megalapozása során is ez nagyon fontos szempont.

A drogstratégia máig érvényes korszerű szakmaisággal közelíti meg a prevenciós beavatkozások lehetőségeit. A stratégia kinyilvánította, hogy a megelőzésnek mindenhol érvényesülnie kell, ahol a fiatalok, illetve az ő segítőik, hozzátartozóik, szüleik megjelennek. Utal a stratégia arra, hogy az epidemiológiai felmérések is majd hosszabb távon indikálják a hatását ezeknek a programoknak.

Ezzel kapcsolatban majd Felvinczi Katalint, a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet vezetőjét kérném meg, hogy néhány információt osszon meg a bizottsággal. Amit a programok működési tapasztalataival kapcsolatosan fontos elmondani, hogy jelenleg is az egészségfejlesztés szemléleti keretében várjuk el a programok működtetését.

A támogatási feltételek között ez ugyanúgy, mint a különböző védő tényezők növelését, kockázati tényezők csökkentését szolgáló prevenciók, nagyon fontos alapelv. Évről évre bővült a pályázati felhívásokban az a szakmai kritériumrendszer, amelyhez gyakorlatilag a szakma stratégiák az adh indikátorral elfogadott konszenzusos tartalom járult hozzá, ami azt jelenti, hogy olyan elvárásokat nem tettünk kötelezővé a prevenciós programokban, amelyek nem összeegyeztethetők a hazai viszonyokkal, az iskolai környezettel, illetve egyéb tényezőkkel.

Alkalmazott módszertan Az alkotók célja egy jövőkép alapú stratégiai dokumentum elkészítése, amely a jelenlegi magyar és nemzetközi helyzet figyelembevételével meghatározza a következő minimálisan négy év jogalkotási, szolgáltatási- és szervezetfejlesztési, képzési, szemlélet- és tudatformálási feladatait az emberkereskedelemhez kapcsolódóan. A tervdokumentum alapját korábbi stratégiai dokumentumok tervezési, végrehajtási tapasztalatai képezik, amelyet kiegészítettek civil szervezetek és szakértők javaslatai. A stratégiai tervdokumentum kidolgozásában résztvevő tagok műhelymunkák, illetve önálló munka keretében helyzetelemzés, helyzetértékelés alapján azonosították az emberkereskedelem hazai trendjeit. Különböző elemzési technikák által azonosított problémák, valamint a prognosztizálható jövőbeli trendek szerint meghatározott jövőkép eléréséhez szükséges beavatkozási területek rögzítésével kerültek megállapításra a részletes tervezés alapjai és a stratégia végrehajtásában érintettek köre.

A stratégiában megfogalmazott szintek és módszerek alapulvételét szolgálandó legutóbbi fejlemények, a drogalternatíva-megközelítés alkalmazása különböző prevenciós programoknál, ugyanúgy az SZMM-koordináció által támogatott programoknál, mint a TÁMOP-ban megjelent külön kategóriában. A tavalyi évtől a kockázati célcsoportok elérését célzandó is egy önálló kategóriát jelentettünk meg a támogatások során, illetve opciók a dummies videóhoz munkahelyi programok megvalósítása is új keretben indult el tavaly.

Ehhez is egy megfelelő szakmai kritériumrendszer kialakítása volt az első lépés, ennek az alapverziójának a kialakítása megkezdődött. A fejlesztési lehetőségek kapcsán fontos elmondani, hogy rendelkezik a kormányzat olyan potenciállal, hogy a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságnak is van külön prevenciós szakcsoportja, szakbizottsága. Fontos, hogy nemcsak a szervezett prevenciós programokról kell beszélnünk, hanem a képzésekről, konferenciákról.

Holnap kerül megrendezésre az iskolai színtéren zajló tevékenységek szakmaiságát elősegítő Színtérkép konferencia, amely nagyon fontos párbeszédre ad lehetőséget a pedagógusok, illetve a szakemberek között. A programoknál nagyon bináris opciós stratégia új kérdés a hatékonyságmérés; ez felvetődik minden diskurzus folyamán, a programok megfelelő értékelése, illetve az akkreditációk biztosítása.

A megküldött anyagban, illetve az egészségügyi tárca anyagában is van szó róla, hogy egy jogalkotási folyamat kezdődik el idén, amely az akkreditáció megvalósítását tűzi ki célul, hogy ez től rendszerbe álljon.

Ha összegezni szeretnénk, hogy hogyan lehet hol kezdje meg a kereskedést a piacon a prevenciós programokat, azt kell mondani, hogy a szakmaiság, a bizonyítékon alapuló szemlélet erősítése mellett támogatólag szükséges gondoznunk ezeket a programokat, ezt a rendszert.

Költséghatékonysági szempontokat is figyelembe kell venni, környezeti szempontokat, illetve a fokozatosság elvét alkalmazva az iskolától kezdve valamennyi színtér fejlesztését szükséges hosszabb távon megvalósítani. Ami tény, hogy ma nem minden színtéren egyenlő aktivitás jellemzi a prevenciós programok rendszerét. Elég csak az Európai Unió legutóbbi éves jelentését figyelembe venni: beszámol arról ez a jelentés, hogy a szülőknek szóló rendezvények és a pusztán tájékoztató jellegű stratégiák, információs napok az iskolai programok azon típusai közé tartoznak, amelyekről az országok legnagyobb számban beszámoltak, ugyanakkor az EMCDDA azt is mondja, hogy az ilyen beavatkozások hatásossága nem stratégiák az adh indikátorral, azonban ez a dominancia abból ered, hogy ehhez kevesebb forrásra és kevesebb személyzeti képzésre van szükség.

A családoknak szóló intenzív felkészítés és képzés csak korlátozottan, szinte modellszinten áll rendelkezésre néhány országban. Ezt a kritikát persze úgy kell tekintenünk, mint ami számol azzal, hogy itt egy fejlődési folyamatról van szó, annak minden értelmezett korlátjával, finanszírozottságával, illetve iránymutatást fogalmaz meg számunkra is, hogy egyre inkább az egyénre szabott programok megvalósítása lehet hatékony megközelítés.

Ugyanakkor a jelentés is leszögezi, illetve a szakirodalmi áttekintések is megerősítik azt, hogy mind az általános, univerzális prevenciós programok, mind a célzott, a stratégiák az adh indikátorral megelőzés képes pozitív hatást gyakorolni a szerhasználat kialakulására, tehát minden ilyen beavatkozásnak létjogosultsága van.

Még egy adatot engedjenek meg, hogy ismertessek. Négy ország, Lengyelország, Csehország, Portugália és Magyarország foglalkozik jelenleg a tanúsítási eljárások bevezetésével annak érdekében, hogy garantálni lehessen az állami források felhasználásának hatékonyságát. Ez tehát kevésbé elterjedt megközelítési mód, és ezt elsősorban módszernek kell tekintenünk a bizonyítékon alapuló megközelítés erősítése, elősegítése szempontjából.

Szándékaink szerint majd ezt a kérdést, tehát az értékelés lehetőségeit fel fogjuk vetni, amikor Magyarország uniós tagállamként a kábítószer-politikában szerephez jut. Köszönöm szépen, ennyit kívántam kiegészítésképpen elmondani. Felvinczi Kataliné a szó. Ahogy ezt Portörő Péter is említette, itt egy konkrét ponton szerette volna, hogy én hozzáfűzéssel éljek, nevezetesen, hogy a prevenciós programok hatásosságáról az epidemiológiai vizsgálatok fényében rendelkezünk-e bármilyen jellegű tudással.

Azt állapíthatjuk meg - és ezt a közelmúltban igyekeztünk stratégiák az adh indikátorral különböző fórumon is kommunikálni - hogy abban az esetben, ha a prevenciós beavatkozás megfelelő időben történik, tehát valamikor az általános iskola felsőbb évfolyamaiban, Ez egyébiránt nem egy vadonatfriss tapasztalat, ben az európai iskolavizsgálat módszertanával megegyező technológiát alkalmazva vizsgálták a kutatók, hogy Budapesten a Ez egy jelentékeny információ, ami természetesen ismétlést és további elemzést tesz szükségessé.

Jelenleg is folyik egy vizsgálat az Oktatási Minisztérium és a Drogmegelőzési Intézet támogatásával, ami egyfelől az iskolai színtéren található prevenciós programok aktuális elterjedtségét hivatott felmérni.

A bizottság előtt is számos alkalommal vita bontakozott ki a tekintetben, hogy valójában a közoktatási intézmények hány százaléka részesül ilyen jellegű prevenciós intervenciókban.

Többször azt állapítottuk meg, és továbbra is tartanám magam ahhoz az állításhoz, hogy a közoktatási intézmények mintegy 90 százalékában zajlott között prevenciós intervenció, nem állítván ugyanakkor azt, hogy ez azt jelenti, hogy a tanulóifjúság 90 százaléka lefedett ezekkel az intervenciókkal.

A jelenleg folyó vizsgálat lehetővé fogja tenni azt is, hogy stratégiák az adh indikátorral, öt év elteltével miképpen változott a prevenciós programok elterjedtsége a magyar közoktatási intézményrendszerben, és arra is lehetőség nyílik, hogy tájékozódjunk a fiatalok körében a kábítószer-használati szokásaikról; tehát azokban az iskolákban, ahol ez a vizsgálat folyik, ami a magyar közoktatási intézmények reprezentatív mintáját fogja megközelíteni, hogyan alakul a kábítószerek kipróbálási gyakorisága, és hogy ez bármilyen összefüggésbe hozható-e az alkalmazott prevenciós programok előfordulásával.

stratégiák az adh indikátorral élő diagram bináris opciós kereskedelmi borokhoz

Ugyan erre nem vonatkozott Péter felkérése, de még egy mondatot szeretnék a hatás-hatékonyságvizsgálat témaköréhez fűzni, ami, azt hiszem, ebben a bizottságban különösen is indokolt, hogy szóba kerüljön. Nevezetesen jelenleg azt láthatjuk, hogy annak érdekében, hogy átfogó képünk legyen arról, a prevenciós programok milyen mértékben hatásosak például a szerhasználói magatartás kialakulására, elsősorban úgynevezett metaelemzések elvégzése válik szükségessé.

Ez Magyarországon jelenleg nem bevett gyakorlat, a metaelemzések tulajdonképpen az értékelt programok értékelését valósítja meg. Erre nálunk gazdagabb országokban az elmúlt tizenöt évben már több alkalommal került sor, mind az Egyesült Államokban, mind pedig Ausztráliában vannak ilyen grandiózus programok, amelyek a prevenciós programok úgynevezett metaelemzésével, hatásvizsgálatának megteremtésével foglalkoznak.

Ez lehetővé teszi, hogy a nagy számban előforduló individuális programoknak a szerhasználói viselkedésre, egészség-magatartásra gyakorolt hatását érdemben tudja mérni. Ez viszont azt feltételezi, hogy ezek a programok mind individuálisan értékeltek legyenek, ami azt teszi szükségessé, hogy amikor a politikai döntéshozó mérlegeli a fejlesztés lehetőségeit, akkor értelemszerűen a programmegvalósítás és az értékelés összefüggéseire fokozott figyelmet szükséges fordítani, mert csak értékelt programok vonatkozásában lehetséges metaelemzésről beszélni.

Köszönöm szépen.

  • Ismerje meg a bináris opciót
  • Gyermekekben különösen fontos a folyadékbevitel mennyiségének pontos rögzítése.
  • Nemzeti Jogszabálytár
  • Nemzeti Jogszabálytár
  • Jogi bináris lehetőségek vállalatok
  • Потом он вспомнил предупреждение Центрального Компьютера и беспокойно спросил: - А как насчет моральных препятствий, стоявших перед тобой при преодолении приказов Учителя.
  • Hyponatraemia szerteágazó okai és ezek jelentősége a klinikai gyakorlatban

Azt javaslom, ha ez elfogadható mindenki számára, hogy egy körben tegyük fel a kérdéseinket, és egy körben kérjük meg az előadókat, hogy válaszoljanak rá, hiszen nagyon sok téma áll még előttünk a mai nap során. Spiák Ibolya alelnök asszonyé a szó. Egyetlen kérdésem volna, terminológiai problémám van. Szeretném, ha elmondaná nekem, mit jelent az, hogy indikált prevenció. A prevenció fogalmával tisztában vagyok, de ez itt most mit takar. Van-e további kérdés?

Tóth István, tessék! Az iskolai programok prioritása mindenféleképpen konkrét feladatként jelenhet meg. Egyrészt szervezetileg itt lehet talán a legkönnyebben lebonyolítani a programokat, másrészt, ahogy erről Katalin is beszélt, tudományosan is igazolt gyakorlatilag a hatékonysága.

Ugyanakkor úgy gondolom, ezeknek a programoknak - ahogy az anyagban is szerepel - nem lehet sematikusnak lenni, hanem mindenféleképpen egyedinek; ha úgy tetszik, az adott terület szükségletének megfelelő módszertan kialakítására van szükség. Az iskolai programokban nyilvánvaló, megkerülhetetlen és a szerepük fontosságának megfelelően a pedagógusok szintén kiemelt szerepet képviselnek. Ettől függetlenül a különböző rendezvényeken nekem az volt a tapasztalatom személyesen is, hogy a gyerekek elsősorban a kortárs segítőkre figyelnek, illetve nagyon érdekes jelrobot bináris opciókhoz, legalábbis az én számomra, hogy az úgynevezett megtért drogosok tapasztalatait veszik, az érinti meg a leginkább őket.

MACD indikátor a stratégia

Tehát ilyen szempontból ebbe az irányba érdemes mozogni. Nagyon sajnálom, hogy a szabadidő-eltöltés vonatkozásában a sportról egy szó sem esik. Egyrészt úgy gondolom, maga a tevékenység igen hatásos - és erre voltak is példák, éjszakai pingpong, egyebek - és az élsportolókat be lehetne vonni mint példaképeket, erre más területeken elég hatékony példák vannak. A finanszírozással kapcsolatban olvasom, hogy "a milyen webhelyet lehet létrehozni hogy pénzt keressen helyzetű térségek felzárkóztatását célzó, gyermekek és fiatalok integrációs programjai keretében biztosítható".

Ezzel kapcsolatban aggályaim vannak. Akár az "Út a munkához" program, akár más egyéb kulturális, sport vonatkozásban kedvenc hivatkozás, hogy majd az LHH-ból, meg ott fogjuk megtalálni. Ha ez oda lesz helyezve, akkor már most elmondhatom, hogy ez ebből a szempontból biztos, hogy célt fog téveszteni. Pettkó András, tessék! Két dolgot szeretnék kérdezni.

Hyponatraemia szerteágazó okai és ezek jelentősége a klinikai gyakorlatban

Én a prevenció területén a normatív támogatásoknak vagyok a híve, hiszen a mostani rendszer sok tekintetben kiszámíthatatlan és nem tervezhető.

Történtek-e számítások, hogy ezt valamilyen más rendszerben, normatív támogatási rendszerben hogyan lehetne valahogy átalakítani? Nagyságrendekkel mennyivel több pénz kellene, vagy egyáltalán több pénz kellene-e, egyáltalán hogyan tudna ez megtörténni?

Ehhez jogszabályi változtatásokat kell-e végrehajtani, máshová helyezni, vagy miképpen tudnák ezt elképzelni?

stratégiák az adh indikátorral woodes cc bináris opciók

Hiszen amikor ezt a bizottságot megalakítottuk, azt azért is tettük, hogy ha ezen a területen átszervezésre vagy új dolgoknak a bevezetésére volna szükség, akkor ezt ötpártilag tudjuk megtenni, ezért teszem fel a magam részéről ezt a kérdést. Ugyanide tartozik, amiről, megmondom őszintén, nekem nincs nagy tudásom, hogy a pedagógusképzésben ez az egész ma hogyan folyik.

Van-e valamilyen kötelezően beépítendő elem ebben? Ha nincs, akkor szerintem stratégiák az adh indikátorral is ötpártilag, közösen kellene lépni, ameddig még ez a ciklus működik. Azt tapasztaltam az elmúlt években, hogy képviselőtársaim ezekre a kérdésekre nyitottak.

Itt tehát szét kell választani, hogy jogszabályi kérdés vagy anyagi kérdés, én ezt a két dolgot vetném fel. Csatlakozva az előttem szólókhoz, az anyagban is szerepel, hogy az iskolapszichológusok, iskolai szociális munkások, valamint az iskolai egészségfejlesztési munkaközösségek megerősítésre szorulnak.

Azt gondolom, először is vannak olyan fogalmak, amelyek nem megerősítésre, hanem megteremtésre szorulnak, hiszen elvétve találunk ilyeneket. Először meg kellene jelenjenek ezek a szervek, illetve személyek az iskolákban.

Mindenképpen fontos kimondani azt, hogy az ártalomcsökkentés nem prevenció. Sokkal-sokkal átfogóbban kellene ezzel a kérdéssel foglalkozni. Például az jó, hogy ebben az anyagban mennyiségre az iskolával foglalkoznak a legtöbbet, de ez még mindig kevésnek mondható, hiszen a nem közvetlenül a kábítószer-prevencióval foglalkozó, de mégis erre kiható iskolai nevelés, illetve az iskolában elsajátított tudás tartalma is hatással lehet és hatással lenne a gyerekekre, ha ezt figyelembe vennénk.

stratégiák az adh indikátorral pénzt keresni online 2021 tól

Elhangzott már, hogy ebben a korosztályban, tehát a évesek között a kortárs példának milyen nagyon fontos és súlyos szerepe van; ez mindenképpen hangsúlyozandó. Fölvetném, hogy érdemes lenne végiggondolni egy tárcaközi együttműködést. Szintén elhangzott képviselő úr részéről, hogy például a sport egyáltalán nem szerepel ebben.

Hogyan lehet pénzt rángatózni Önkormányzati Minisztériumnál sportra meglévő pénzekből talán érdemes lenne összehangoltan arra fordítani, hogy ezt a preventív célt szolgálják.

A Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságnak is van szerepe ebben a történetben; gondolom, erre fogunk majd választ kapni. A szakértők részéről van-e valakinek kérdése? Szomor Katalin, tessék!

stratégiák az adh indikátorral ki mennyit keres a bináris opciós vélemények alapján

Egyrészt volt erről már szó, és nem akarom feleslegesen ismételgetni, de úgy érzem, nem felesleges elmondani, hogy a 2,4 millió fiatalból, amiben benne van körülbelül 10 százalék egyetemista is, de tőlük tekintsünk el, végül is az országos jelentések szerint körülbelül ezer diák az, aki részesül drogprevencióban vagy olyan egészségnevelésben, amely drogprevenciót tartalmaz. Kíváncsian várom a további fejleményeket. Az ÁNTSZ nagyon alapos vizsgálatokat végzett a kilencvenes évek végén, miszerint akkor Budapesten és környékén iskolában a tanulók 85 százaléka rendszeres iskolai drogprevencióban részesült, további százalék alkalmankénti prevencióban.

Úgyhogy nagyon jó lenne esetleg korábbi eredményekkel is összehasonlítani ezeket a dolgokat.

Azt pedig nem értem, hogy a nemzeti drogstratégiának az a nagyon fontos célkitűzése, hogy a tanárképzésbe bevezetni a drogprevenciós ismereteket, miért nem teljesült, hiszen így gyakorlatilag egy nagyon jó üzletté vált egy rétegnek az, hogy bemenjen az iskolába és drogprevenciót tartson. Most azonban egy krízissel kell szembenéznünk átmenetileg, úgy gondolom tehát, hogy a költséghatékony és takarékos megoldásokat, valamint általában véve a szakmailag hatékony megoldásokat kellene előnyben részesíteni.

Nagyobb prevenciós programok működtek a kilencvenes években, a korábbi bizottság, Egészségügyi Minisztérium fejlesztésében, és ezekből a prevenciós programokból három program komoly, tudományos értékelésen esett át, és nagyon jó eredményeket mutatott. Ezek a programok jórészt elhalasztásra kerültek; ez alatt nem azt értem, hogy későbbre halasztottuk őket, hanem hogy kissé kimúltak, amit nagyon fájlalok, mert ennek szakmai okát legfeljebb a DADA-programnál indokolták meg.

A bevásárlóközpontokban kezdeményezett programok közül saját tapasztalatom szerint olyan program, amely működőnek volt beállítva hónapokon keresztül, még csak nyitva sem volt. Úgyhogy nagyon utána kellene nézni, stratégiák az adh indikátorral nagyobb ellenőrzésre lenne szükség a végrehajtásban. Magam is régóta azt támogatom, hogy normatív támogatásra van szükség. Azt viszont nem téveszthetjük szem elől, hogy európai uniós prioritás az egészségfejlesztés, és az iskolai egészségfejlesztési programoktól nem volna szabad annyira önállóan és külön kezelni ezeket a dolgokat, annak viszont a helye az egészségügyön belül van, mind az akkreditációs folyamatot, mind pedig a végrehajtást tekintve.

Ez sokkal nagyobb terület az egészséges életmód részeként, és ezt tartalmilag is jobban figyelembe kellene vennünk a jövőben, úgy gondolom. Van-e még kérdés, hozzászólás? Szabadka Péter, tessék! SZABADKA PÉTER szakértő KDNP : Régi vesszőparipám, különösen az iskolai korosztályra nézve, stratégiák az adh indikátorral ezeknek a direkt drogprevenciós programoknak az iskolában akkor van igazából tartós hatásuk, ha még ebben a korosztályban is nemcsak iskolai drogprevencióról beszélünk, hanem magát ezt a éves korosztályt megcélzó programokról kell beszélni.

Unos-untig mondjuk a kortárs preferenciák hatását, fontosságát. Fel kell tenni a kérdést, hogy ezek a kortárs preferenciák hogyan tudnak igazából jól megvalósulni. Csak úgy tudnak megvalósulni, ha mind az iskola, mind pedig az iskolán túli foglalkozások elég szereplehetőséget és pozitív státuslehetőséget kínálnak a gyerekeknek. Kint voltunk Lengyelországban egy tanulmányúton, Krakkóban.

Meg kell mondanom, ott olyan óriási komplexum szolgálja ezt a korosztályt, amely foglalkozik nemcsak szorosan a drogprevencióval, illetve tágan értelmezi a túlmozgásos gyerekek, az iskolai lemaradásban lévő gyerekek számára kínált különböző terápiás, illetve felzárkóztató foglalkozásokat. Olyan komplexum, hogy három nagy sportcsarnok van, ahova a gyerekek iskola után bemehetnek, sportolhatnak, külön foglalkozási helyiségek vannak. Sőt például az elterelésnél is figyelembe lehet ezt venni; azokat a gyerekeket, akik mondjuk, elterelésben vannak, nem kötelezik valamire, hanem választhat kötelezően valamit, valamelyik programon neki részt kell vennie.

Ha végignézünk ma Magyarországon, ezekből a programokból, ezekből a megtartó jellegű programokból nagy hiány van. A múltkor is az opció gyakorlásának pillanata a munka otthonról terhesség ülésen arról, hogy nincsenek igazából utcagyerekprogramok, nincs olyan ház, különösen fertőzött kerületekben, fertőzött régiókban, ahova a gyerekek bemehetnek, közvetlen segítséget stratégiák az adh indikátorral.

Nem biztos, hogy direkt segítség kell nekik, de az életvitelükhöz, életmódjuk alakításához kapnak segítséget. Ugyanis ebben a korban az életmódot kell alakítani, ez nagyon fontos dolog; ha egy jó életmódot tudunk kialakítani a gyereknél, a családgondozással, szociális munkával karöltve, akkor valószínűleg igen hatékony lesz a drogprevenció, mindazon gyerekek körében is, akik még nem próbálták ki a drogot, de ugyancsak veszélyeztetettek. Ha megnézzük a gyerekvédelmi statisztikákat, Magyarországon ezer körüli a veszélyeztetett gyerekek száma, és ennek csak kis része az állami gondozottak, állami gondozotti intézményben élő gyerekek száma.

Tehát ezekre a veszélyeztetett populációkra is gondolni kell, amikor drogprevenciót alakítunk az elkövetkezendő stratégiában. Ha nincs több, nekem is van két kérdésem. A pedagógusképzéssel kapcsolatban Pettkó képviselő úr már szólt. A képzések, továbbképzések témaköréről beszéltünk elég sokat, a kérdés az, hogy hogyan állunk ezekkel; illetve a különböző prevenciós programok akkreditációjáról, minőségbiztosításáról szeretnék kicsit többet hallani.