A casa serio bolognától munkát keresek, Garda-tó látnivalók, érdekességek

Báthory István vajda Teuffenpach Kristóf főkapitánynak.

Értesítse oda küldött emberével, hogy mehet-e hozzá bátorsá­ gosan. Válaszát Kolozsvárt óhajtja bevárni. Quandocumque hodie constitueram elutazása után quoque hinc abire, megtekintvén ő Felsége megbízását, quo sine cathe¬ gorico Sp lis et Mag satoshi hogyan lehet átjutni do. V rae responso hinc non abire mihi iniunc¬ tum est, Berzeviczi kancellár tanácsára is hallgatván, kérem írásbeli 8 — Interea ego paulatim Claudiopolim versus pergam, ibidem sententiam ex literis Sp l i s et Mag c a e D o : V r a e certo e x s p e c t a t u r u s.

Welcome to Scribd!

Egyúttal intézkedjék itt visszatartott másik cursora: Haller György indulása dolgában; etc. A kívánt biztosításra Báthory Istvánnak azért volt szüksége, mivel címzett vára — Szatmár — császári területen feküdt s most, hogy köztudomásúvá lett közeli Lengyelországba indulása, amit a császár-király emberei mindenfelé nyugtalanul figyeltek, nem mehe­ tett oda, anélkül, hogy arra írásos menetlevele ne lett volna.

Ez a kére­ lem egyébként csak a császáriak ereje lekötését célozta, mert a fejede­ lemnek eszeágában sem volt útját Felsőmagyarországon át vennie, mikor azt már rég elrendezte Moldván keresztül. A fejedelem óvatos­ sága azonban nem bizonyult feleslegesnek, mivel még ki sem tette lábát Székhelyéből, mikor hírét vette szanaszét tevékenykedő kémeitől, hogy a Kassáról Krakkóba, meg a Szatmárról Ilyvó felé húzódó útat.

Címzettet az egykorúak olykor Tiefenbachnak is nevezik, de mivel ő nevét követ­ kezetesen úgy írta, miként e levél külcímében találjuk Tenffenpach nincs okunk őt másként felvenni munkánkba.

a casa serio bolognától munkát keresek

Monora, január Tegnapi tárgyalásuk után az a véleménye, hogy várja be Fejérvárt vagy akár Szatmáron a császári futár megjöttél, nehogy az a látszata legyen, hogy küldetéséből tőle eredménytelen volt kénytelen visszatérni.

Mindvégig sajátkezű. Accepi l[ite]ras M. V rae e x quibug intelligo n o n d u m M. V r a m consilia sua expediuisse, r e d e u n d u m n e Z a t h m a r i n u [ m ] a u t M a n e n d u [ m ] Albe a d aduentum usqu[e] cursoris seu m a n d a t i Cesarei, sibi sit: Ego uero cum in hesterno colloquio raciones, meo quidem iudicio non contemnendas proponerem, videbam M. V r a m eo propendere, u t tucius et securius siue dignitati M tis S.

Ces[areae] siue u e r o trac[ta]tionis n[ost]re commodo consulen[dum] sit, abire a d a d u e n t u [ m ] m a n d a t i pleni, ita enim et meis rebus optime consulet si re imperfecta redisse f a m a fuerit, et si q u i d mihi p r o condicionibus a M te S.

V r a m hinc q u o q u o mo[do] e x t r u d e r e uellem, ille enim qui recedit ut iterum paracior et instructior r e d e a t extrusus esse n o n dicitur: Et alioqui eligen[dum] u t r u m m a u u l t potestas do. Cursorem u a casa serio bolognától munkát keresek dimitteret prouisori m a n d a u i [ m ] u s. Feliciss[ime] vaiere o p t a m u s.

Amico nobis bináris opciós tanácsadó nagykereskedő. A fejedelem fenti udvariassági levele címzettet Tordán érte utól.

De mivel a szatmári kapitány már első tárgyalásuk után tisztában volt avval, hogy célt nem érhet Báthorynál, nem tért vissza, hanem útját folytatva, Szatmárról számolt be követségéről Miksának. Ez az irata pompásan kiegészíti első január i első nagy jelen­ tését, amely sokhelyütt párbeszédben adja elő azokat a fontos ügyeket, amelyeket Báthoryval megbeszélt, minden eredmény nélkül, miután őt semmi ígérettel nem lehetett eltéríteni attól, hogy a neki felajánlott lengyel koronát el ne fogadja s annak átvételéért útra ne keljen.

Medgyes, január A hozzá érkezett lengyel követség sürgeti megindulását, nehogy a muszkák Lengyelországba törjenek. A királyválasztási feltételek igen szigorúak, de a rendek avval biztatják, hogy azok idővel enyhíthetők lesznek.

Costa del Sol napos part központja és egyik legkedveltebb turistacélpontja, ami kiváló borainak, enyhe éghajlatának, és a napsütéses órák rendkívül magas számának is köszönhető. Bár a híres festő csak 10 éves koráig élt itt, Málaga Picasso szülővárosa is.

Választ még nem adhat a lengyel küldöttségnek amíg a szultán és Mehmet basa véleményéről nem értesül. Pedig ez sürgős lenne, mivel Miksa emberei ígéretek és ajánlatok által naponta sok lengyelországi hívót térítik el; kivált Litvániában. Ez nagyon aggasztja István királyt, tudván, hogy Miksa ellene készül. A lengyel prímás Uchanski J a k a b is ellene dolgozik.

A Garda-tó részletes bemutatása

A lengyel koronát egyébként azért fogadta el, mert ha 10 Erdély jövedelme különben nagyobb Lengyelországénál, ahol Zsigmond Ágost halála után annyi adósság maradi, hogy azt négy év alatt sem lehet letörleszteni. Báthory azonban nem indul útnak Lengyelország felé, amíg a budai basa értesítését meg nem kapja arról, hogy készen van hadaival megsegítésére.

  • Aroon bináris opciók mutatója
  • A taranto és a tartomány otthoni munkája

Bekes ármányko- dásának célja, hogy vajda legyen Erdélyben. Nagy Máté a közlöt- teket tartsa titokban, nehogy azokból a császári követ valamit megtudjon.

Это, подумал он, сущая правда, независимо от субъективных чувств.

Karton Titkos írással írt magyar lap- pangó eredetijének hivatalos német kivonatos fordítása. Februarii gen Constantinopel ankommen überschickt hat.

Gardaland vidámpark A híres vidámpark a Garda-tó délkeleti részén, Peschiera del Gardától 3 km-re, Lazisétól 6 km-re helyezkedik el.

Dies ist mir den Februarii zue Handen kom- men. Erstlich beklagt sich der Wayda, daß er schon acht ganzer Tag seiner Ausreitung vannak bináris opciós kereskedési vélemények Antwort von der Porten gewarte, auf die Expedition so er hergethan, in welcher Er die ersten Zeitungen die Ihm von der Polnischen Wahl auf sein Person kommen, hieher bericht.

Er wiß nit wem Er die Schuldt des Verzugs zumessen solle.

Der Wayda ist nicht in weniger Bekummernüß aus Ursachen, daß die Potschaften a casa serio bolognától munkát keresek Poln so mit vier oder fünf hundert Pferd¬ ten ankommen sein und Ihm nunmehr über dem Hals liegen, ohne Aufhören bei Ihme anhalten, und Ihn importuniern, daß Er mit Ihnen fort ziehe, dann sie fürchten sich vor dem Moscowiter, welcher mit einem großen Hör auf des Romischen Kaisers Anre- gung in Poln anziehen wolle, dardurch diejenigen so dem Wayda in der Wahl zugethan, mochten abgeschreckt werden, wofer son- a casa serio bolognától munkát keresek des Moscowiters Volk Schaden in Poln thäte und das Landt nicht möcht entsetzt werden.

Der Romische Kaiser gibt zu einem Schein für, als wollte Er ein Gesipschaft durch Heyraten zwischen dem Moscowiter und den seinen anrichten, denen Poln hiedurch ein Furcht zu machen. Dem Wayda hat man presentiert die Condition und Artickl auf die Er erwählt ist, die so gar unbillich sein, daß wo sie also in esse bestehen sollten, Er nit ein Konig, sondern ein Knecht wäre.

a casa serio bolognától munkát keresek

Kann nit glauben, daß der Romische Kaiser gedachte con¬ ditiones annehmen sollte, allein er hätte Hoffnung dieselben zu moderieren. Bindt seinem Agenten stark ein die jeczgemelten Puncten in aller Geheimb dem Mehmet Bassa anzubringen und sonderlich, daß Er Wayda von Stundt zu Stundt Zeitungen höret, daß die- jenigen so des Romischen Kaisers Parihey sein, durch Sol- -icitation des Dudith, des Romischen Kaisers Agenten in Poln 1 allbereit ein großen Theil der fürnembsten vom Adel mit großen Zuesagen und Verehrungen von des Wayda Anhang gestillt und an sich bracht haben, dann sie wol wissen, daß Ihr Nation geizig und leicht zu corrumpiern ist.

Uploaded by

Es haben auch des Romischen Kaisers adherenten soviel schon gericht und gewirkt, daß in ganz Litthaw nit ein einiger Mensch mehr auf sein, des Wayda seiten sey, ohne allein der Groß Marschalk und von demselben darzu sagt man, daß er wanke.

Solches alles bekommert den Wayda nit wenig, über das Er verstanden, daß der Romisch Kaiser auf nichts anderst warte, dann allein, daß sich der Wayda erheb in Poln zu ziehen, damit der Romisch Kaiser auf einen anderm Ort in Poln mit seinem Volk anziehe und den Wayda vertreibe, solchs sein Fürnehmen zu voll- ziehen, bestellt der Romisch Kaiser heimblich Volk.

a casa serio bolognától munkát keresek

Der Erzbischof in Poln2 hält stark auf des Romischen Kaisers Theil und läßt sich vernehmen ob man Ihm auch das Leben nehme, so wolle er niemandts andern als den Romischen Kaiser für den Polnischen Kunig erkennen. Dem Wayda wäre über die Massen beschwerlich távkereseti tanfolyamok gewiß zu verlassen und das ungewiß zu nehmen. Er Wayda protestiert, daß er aus keiner Ambition der Cron Poln hat nachgetracht, allein Sibenbürgen zu erhalten, welches zue Grundt gienge, wo der Romische Kaiser Polnischer Kunig werde.

Es ist wenig Zeit vergangen, daß der Romische Kaiser seines Verlangens nach Sibenbürgen ein augenscheinlich Anzeigen geben, 1 A budai származású Dudics András volt pécsi püspök, Báthory István egykori páduai tanulótársa.